Splošni pogoji poslovanja glede promocije in prodaje produktov na spletni platformi Expar v 1.0.

 

V zvezi s spletno platformo Expar (https://expar.si/) kot ponudnica spletne platforme in posrednica pri prodaji produktov, nastopa:

 • LINKING MAP, digitalne rešitve, d.o.o.
 • Šmartno v Rožni dolini 21A
 • 3201 Šmartno v Rožni dolini
 • Matična št.: 9114572000
 • Davčna št.: SI 68836643
 • Telefonska številka: +386 41 619 69
 • e-pošta: info@linking-map.com

Družba LINKING MAP, digitalne rešitve, d.o.o. je registrirana pod registrsko številko 9114572000 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani kot družba z omejeno odgovornostjo pod vložno številko 2022/45693 z vplačanim osnovnim kapitalom v višini 7.500 EUR na dan 21. 4. 2022 in za vse prodaje/transakcije pobira DDV v povezavi z ustrezno številko DDV.

 • Opredelitev pojmov   

Splošni pogoji poslovanja glede promocije in prodaje produktov na spletni platformi Expar (v nadaljevanju: Splošni pogoji oz. pogodba): te splošni pogoji so trajno objavljeni na povezavi https://expar.si/splosni-pogoji-b2b-a in skupaj z določili posamezne ponudbe predstavljajo določila pogodbe med družbo in posameznim naročnikom. V kolikor je bila s posameznim naročnikom sklenjena posebna pogodba glede uporabe storitve, v zvezi z njegovo uporabo storitve velja takšna posebna pogodba, določila teh splošnih pogojev pa se takrat uporabljajo subsidiarno. 

 • LINKING MAP, digitalne rešitve, d.o.o. (v nadaljevanju: družba oz. ponudnik): je razvijalka, lastnica in ponudnica spletne platforme Expar (https://expar.si/) skladno s pod pogoji, določenimi v tem dokumentu, pri čemer družba lahko v razmerju do potrošnikov deluje tudi kot posrednica pri spletni prodaji izdelkov naročnikov, odvisno od primera,

 • Naročniki oz. uporabniki spletne storitve Expar: so pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti oddajanja nastanitvenih obratov oz. oddajanja zasebnih sob gostom (oz. druge primerljive dejavnosti, ki je usmerjena k oddajanju kapacitet gostom oz. splošne turistične dejavnosti) in z registracijo uporabniškega računa ter izpolnitvijo tu opredeljenih pogojev pridobijo odplačno licenco za uporabo spletne platforme Expar, 

 • Spletna platforma Expar (https://expar.si/) (v nadaljevanju: storitev oz. spletna platforma): je spletna storitev družbe, s pomočjo katere lahko uporabniki sami prodajajo produkte preko spleta, kot je natančneje opredeljeno v ponudbi in v teh Splošnih pogojih, ter zajema računalniški sistem s pripadajočo strojno in programsko opremo družbe in vse sorodne domene in pod-domene, ne glede na njihovo testno, preteklo, operacijsko ali jezikovno različico, ki družbi omogočajo izvajanje storitve posredovanja pri spletni prodaji produktov v imenu zadevnega prejemnika odplačne licence za uporabo spletne platforme.

 • Pisna ponudba družbe Linking Map d.o.o. za uporabo spletne platforme (v nadaljevanju: ponudba): je pisna ponudba, ki jo družba izda posameznemu naročniku za sklenitev pogodbe glede prejema odplačne licence za uporabo spletne platforme, ki izhaja iz teh Splošnih pogojev na način, da mu ponudbo pred oz. ob registraciji uporabniškega računa posreduje na vneseni elektronski naslov naročnika. V kolikor naročnik vztraja pri uporabi storitve in svoj odstop od te pogodbe ne sporoči družbi na veljavni elektronski naslov družbe info@linking-map.com v 3 dneh od prejema ponudbe oz. v tem času ne izbriše uporabniškega računa in ne preneha z uporabljanjem storitve, se šteje, da sprejema ponudbo in vsa določila te pogodbe sprejema kot veljavno registrirani uporabnik storitve. V ponudbi je navedena cena uporabnine, nabor posameznih specifikacij glede uporabe spletne platforme, rok trajanja licence v skladu z izbranim planom, ki ga ob registraciji uporabniškega računa izbere naročnik.

 • Plan: pomeni veljavni plan za uporabo storitve, ki določa cene, funkcionalnosti in druge vidike uporabe storitve skupaj s temi Splošnimi pogoji in posredovano ponudbo. Specifike posameznega plana so navedene ob registraciji uporabniškega računa na postrani https://expar.si/ (npr. Začetni, Standardni, Premium), vsebina plana pa je naročniku ob registracije uporabniškega računa posredovana na njegov elektronski naslov kot del pisne ponudba družbe za uporabo spletne platforme.

 • Prejemnik odplačne licence za uporabo spletne platforme: je naročnik, ki kot registrirani uporabnik s svojo veljavno registrirano pravno osebo (oziroma kot samostojni podjetnik), ki želi s pomočjo spletne storitev sam prodajati lastne produkte preko spleta, kot je natančneje opredeljeno v ponudbi in tej pogodbi.

 • Obiskovalec spletne platforme (v nadaljevanju: obiskovalec): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni platformi in njenih podstraneh.

 • Kupec: je obiskovalec, ki je na spletni platformi uspešno opravil nakup produkta.

 • Nakup: sklenitev pogodbe na daljavo za nakup produktov preko oddaje naročila na spletni platformi, ki je sklenjena med kupcem in zadevnim uporabnikom, pri čemer je pogodba sklenjena po objavljeni ceni, v obsegu izbranih količin in v skladu s pogoji ter določili splošnih pogojih poslovanja glede nakupa produktov naročnika, ki so veljali v času nakupa in bili veljavno objavljeni na spletni platformi.

 • Splošnih pogojih poslovanja glede nakupa produktov naročnika: so splošni pogoji poslovanja za nakupe potrošnikov na daljavo, ki jih je naročnik dolžan objaviti v povezavi s prodajo produktov preko platforme in glede katerih sam v celoti odgovarja.

 • Produkt oz. doživetveni produkt oz. izdelek. oz. blago: produkti in doživetveni produkti, ki so naprodaj na spletni platformi.

 • Podstran produkta: podstran spletne platforme na kateri je naročnik objavil ceno produkta, njegov opis in vse druge relevantne podatke o svojem produktu in na kateri lahko kupec začne korake za izvedbo nakupa zadevnega produkta.

 • Opredelitev razmerja med kupcem, družbo in naročnikom 

Družba ponuja spletno platformo in na njej nastopa kot posrednica pri spletni prodaji produktov v imenu vsakega zadevnega naročnika (t.j. posrednica pri naročnikovem sklepanju pogodb na daljavo s potrošniki preko svetovnega spleta).

Skladno z Zakonom o varovanju potrošnikov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakonom o elektronskih komunikacijah, nadpisana dejavnost družbe predstavlja storitev informacijske družb, glede katere družba nastopa kot ponudnica storitve spletne platforme in posrednica pri prodaji produktov naročnikov.

Družba posledično ne nastopa v vlogi prodajalca, ki prodaja produkte na spletni platformi, niti ni odgovorna za dostavo, kakovost in druge morebitne pomanjkljivosti produkta oz. pravnega posla, pač pa takšno odgovornost vselej nosi posamezni naročnik.

Z nakupom produkta na spletni platformi je med kupcem in naročnikom vzpostavljeno razmerje, ki ga urejajo splošni pogoji poslovanja glede nakupa produktov naročnika in morebitne poslovne odločitve, ki jih je sprejel naročnik.

Naročnik lahko prav tako sprejme odločitev o tem, kdaj se produkt ne dobavi in ali je produkt mogoče vrniti, zamenjati, oziroma posredovati drugi osebi, pri čemer bo družba v vseh teh primerih kot posrednica pri prodaji produktov sodelovala s kupci ter pomagala pri reševanju njihovih zahtevkov pri zadevnem naročnikom zgolj tako, da bo vse take kupce oz. zahteve posredovala zadevnemu naročniku.

Podatki naročnika so vselej navedeni na zadevni podstrani produkta. 

Družba v nobenem primeru ni odgovorna za dejanja tretjih oseb, oziroma za dejanja partnerjev, ki vršijo prodajo produktov (tako preko spletne storitve kakor v fizični obliki), ter prav tako ne odgovarja v zvezi z vračilom produktov s strani pošte oziroma drugih kurirskih služb, ki jih morda ob vračilu angažira kupec. 

V primeru odpovedi pogodbe in vračilu produkta družba v zvezi z  urejanjem nastale situacije in vračilom kupnine nastopa zgolj kot naročnikova posrednica.

 • Veljavnost teh Splošnih pogojev in sklenitev pogodbe

Te Splošni pogoji predstavljajo licenčno pogodbo za odplačno uporabo spletne platforme med družbo in naročnikom, ki jo naročnik z družbo sklene v trenutku, ko registrira uporabniški račun in na vneseni elektronski naslov prejme kopijo te pogodbe ter zadevne ponudbe ter v kolikor naročnik vztraja pri uporabi storitve in svoj odstop od prejete pogodbe in ponudbe ne sporoči družbi na veljavni elektronski naslov družbe info@linking-map.com v 3 dneh od njunega prejema oz. v tem času ne izbriše uporabniškega računa in ne preneha z uporabljanjem storitve. Naročnike vljudno naprošamo, da si skrbno preberejo tu zajeta določila in določila posredovane ponudbe pred uporabo storitve oz. pred sklenitvijo pogodbe.

Naročnik družbi vselej jamči, da v trenutku izvedbe nadpisanega postopka razpolaga z vsemi ustreznimi pooblastili in pravicami, ki jih potrebuje za veljavno registracijo uporabniškega računa in sklenitev te pogodbe v imenu svoje pravne osebe.

V kolikor bi pri sklenitvi te pogodbe prišlo do tega, da bi bil sprejem ponudbe posredovan oziroma ta pogodba sklenjena v imenu tretje osebe in brez njega pooblastila, bo ta pogodba zavezovala neupravičeno zastopano tretjo osebo samo, če jo bo ta pozneje odobrila. 

Družba bo v primeru, ko neupravičeno zastopana tretja oseba ne bo odobrila sklenitve te pogodbe v roku, ki mu ga bo v ta namen sporočila družba, upravičena zahtevati povrnitev škode od tistega, ki jo je kot pooblaščenec brez pooblastila sklenil, če ob sklenitvi te pogodbe ni vedela in ni bila dolžna vedeti, da ta ni imel ustreznega pooblastila.

Naročnika vselej zavezuje le posredovana ponudba in zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v času sprejema ponudbe in je kot taka vselej dostopna na https://expar.si/splosni-pogoji-b2b-a

V kolikor pride do konflikta med določili teh Splošnih pogojev in sprejete ponudbe ter drugih morebitnih splošnih pogojev oziroma posamezne pogodbe, se uporabijo določila, ki so specialnejša glede na predmet urejanja, oziroma določila, ki so zajeta v sprejeti ponudbi/posamezni pogodbi.

V kolikor pristojno sodišče ali drug pristojni organ odloči, da je katerakoli določba teh Splošnih pogojev nična ali kako drugače neizvršljiva, ostanejo preostala določila teh Splošnih pogojev v veljavi, v kolikor je to mogoče.

Nobeno določilo v teh Splošnih pogojih ne ustvarja drugega odnosa zastopanja, odnosa franšizodajalec-franšizojemalec oziroma drugačne oblike partnerstva med družbo in naročnikom ter njegovimi zaposlenimi.

 • Spremembe teh Splošnih pogojev

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si družba pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni. V kolikor bodo te Splošni pogoji spremenjeni, bo družba naredila vse kar je v njeni moči, da naročnika o tem obvesti preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov (npr. elektronsko sporočilo, poslano na elektronski naslov naročnika).

V kolikor se naročnik ne strinja s spremembo teh Splošnih pogojev je dolžan družbo o tem obvestiti najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila, pri čemer ima družba v takih primerih pravico, da zavrne nadaljnje sodelovanje s takšnim naročnikom ter odstopi od sklenjene pogodbe v skladu z določili poglavja »Prenehanje pravice do uporabe in odstop od pogodbe« sprejete ponudbe in teh Splošnih pogojev. 

Na podstrani https://expar.si/splosni-pogoji-b2b-a spletne platforme bodo sicer vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki so takrat v veljavi. 

 • Hramba in dostop do besedila teh Splošnih pogojev 

Družba trajno hrani zadnjo in pretekle različice teh Splošnih pogojev. Vsak naročnik lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem sprejemu ponudbe. Le te mu družba posreduje v elektronski obliki na njegov elektronski naslov.

 • Varstvo osebnih podatkov

Te Splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno platformo, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač  pa je to področje opredeljeno v splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: https://expar.si/politika-zasebnosti/, kjer je naveden tudi natančen popis namenov in vrst obdelav, pravnih podlag, rokov hrambe in nabor informacije o drugih obdelovalcih družbe, o iznosu osebnih podatkov v tretje države, o obstoju avtomatiziranih obdelav, ter o posameznikovih pravic.

Družba ne odgovarja v zvezi z zlorabami osebnih podatkov, v kolikor so te izključna posledica napake oziroma varnostne pomanjkljivosti na strani naročnika.

 • Vsebina pravice do dostopa in uporabe spletne platforme

Naročnikov sprejem te pogodbe in ponudbe pomeni pridobitev odplačne licence za uporabo spletne platforme v skladu z določili teh Splošnih pogojev in zadevne ponudbe, pri čemer družba to pravico do uporabe podeljuje kot odplačno, neizključno, preklicno in neprenosljivo pravico (v nadaljevanju: pravica do uporabe). 

Pravica do uporabe naročniku omogoča, da se ta preko administratorskega vmesnika spletne platforme in z uporabo svojega uporabniškega računa poslužuje jedrnih funkcionalnosti platforme in morebitnih drugih funkcionalnosti platforme, kot so te opredeljene v posamezni ponudbi.

Vsaka nova jedrna funkcionalnost platforme bo praviloma na voljo vsem naročnikom. 

Družba in naročnik se lahko glede nudenja drugih funkcionalnosti platforme dogovorita tudi naknadno, torej po naročnikovem sprejemu ponudbe, pri čemer naročnik v takšnih primerih družbi naknadno sporoči svoje potrebe, družba pa mu v zvezi s tem izda novo ponudo. 

Družba lahko naročniku ponuja in zanj opravlja tudi dodatne razvojne storitve (npr. razvoj personaliziranega vtičnika, razvoj dodatnih funkcionalnosti, ipd.). 

Dodatne razvojne storitve se izvajajo na podlagi pisnega naročila naročnika, poslanega po elektronski pošti na naslov: info@linking-map.com. Na podlagi naročila družba izda naročniku pisno ponudbo za izvedbo dodatnih razvojnih storitev s specifikacijo storitev in cene. V primeru potrditve ponudbe se dodatne razvojne storitve lahko izvedejo tudi z uporabo naročilnice ali delovnega naloga. Kadar bo to potrebno, bosta družba in naročnik za izvedbo dodatnih razvojnih storitev sklenila samostojno pogodbo.

Registracija, uporaba in varovanje uporabniškega računa

 

Naročnik družbi jamči, da so vsi podatki, ki jih posreduje v zvezi z registracijo svojega uporabniškega računa točni, resnični in pravilni, ter da spletne platforme ne bo uporabljal v nasprotju s temi Splošnimi pogoji. 

Če naročnik ob registraciji uporabniškega računa družbi posreduje netočne, neresnične ali nepravilne podatke, ali če družba utemeljeno domneva, da so podatki netočni, neresnični, ali nepravilni, ima družba pravico ukiniti vse registrirane uporabniške račune takega naročnika. 

Naročnik sme prejeto ime in geslo uporabniškega računa deliti z zaposlenimi oziroma drugimi povezanimi osebami, v kolikor se njihova uporaba spletne platforme vrši v imenu in na podlagi pooblastila naročnika (v nadaljevanju: pooblaščeni uporabnik). Naročnik vselej odgovarja za vse objave, ravnanja, poslovne odločitve in druge posledice, ki izvirajo iz uporabe spletne platforme s strani pooblaščenih uporabnikov.

V kolikor bi naročnik želel svoje podatke kasneje spremeniti, lahko  družbo v zvezi s tem kontaktira na elektronskem naslovu: info@linking-map.com.  

Naročnik ter vsak pooblaščeni uporabnik mora prejeto ime in geslo uporabniškega računa varovati s skrbnostjo dobrega gospodarja, ter tako, da vztrajno onemogoča, da bi prišla v posest oziroma uporabo tretjih, nepooblaščenih oseb.

V primeru neupravičene uporabe uporabniškega računa oziroma gesla, oziroma ob sumu, da je nekdo z njegovim uporabniškim računom izvršil kaznivo dejanje, oziroma kako drugače povzročil škodo, je naročnik dolžan nemudoma obvestiti družbo na elektronskem naslovu: info@linking-map.com.

Za vsako uporabo, zlorabo, izgubo oziroma odtujitev imena oziroma gesla uporabniškega računa, ki je pripisljiva naklepnemu ali malomarnemu ravnanju naročnika, in zaradi katere je družbi nastala škoda, oziroma je zaradi tovrstnega ravnanja nastala škoda tretji osebi, ki lahko posledično zoper družbo vloži zahtevek, je naročnik družbi odškodninsko odgovoren po pravilih civilnega prava.

Vstop v administratorski vmesnik

 

Naročnik oziroma pooblaščeni uporabnik dostopa in uporablja spletno platformo na računalniku, mobilnem telefonu oziroma tablici, ki jo priskrbi sam. 

Z vpisom imena in gesla uporabniškega računa se naročnik oziroma pooblaščeni uporabnik prijavi v administratorski vmesnik spletne platforme, do katerega lahko dostopa na domači strani spletne platforme: https://expar-store.com/login/sl. 

 • Ponudnik bo naročniku nudil uporabniški račun s krovnim dostopom (admin račun) in več uporabniških računov z omejenim dostopom (npr. za upravljanje in preverjanje zalog s strani osebja naročnika), ki bo vezan na unikatne elektronske naslove naročnikovih zaposlenih oseb.

 • Omejitve pravice do uporabe 

Pravica do uporabe je krajevno omejena na območje Republike Slovenije in časovno omejena na rok trajanja, ki je naveden v posamezni ponudbi (glej poglavje »Prenehanje pravice do uporabe in odstop od pogodbe« ponudbe oziroma teh Splošnih pogojev).

Naročnik pravice do uporabe ne more prenesti naprej na tretje osebe oziroma podeliti podlicence brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe. 

Spremembe cen oziroma funkcionalnost in njihovo obveščanje ureja poglavje »Spremembe teh Splošnih pogojev«.

Splošne zaveze naročnika 

 

Naročnik se s to pogodbo zaveže, da bo ponudniku:

 •  ●        posredoval vse potrebne poslovne podatke, informacije in nudil razpoložljivost kadra oz. drugih oseb, ki jih bo ponudnik potreboval za namestitev in pričakovano delovanje storitve,
 •  ●       obveščal o vseh okoliščinah, ki bi lahko bistveno vplivale na spremembo pogodbo,

 •  ●       plačal storitev iz ponudbe skladno z določili te pogodbe.

 •  ●         v kolikor to izrecno izhaja iz sodelovanja po sprejeti ponudbi:

– plačal za in hranil zaloge produktov ter o stanju zalog obveščal ponudnika,
– v prostorih kjer nudi nastanitev svojim gostom ustrezno označil, da so produkti spletne platforme na voljo za nakup (npr. izobesil QR kode, ipd.),
–  objavil veljavne splošne pogoje poslovanja za nakupe potrošnikov na daljavo, v kolikor bo sam prodajalec produktov,
–  izročil kupljeni produkt zadevnemu gostu (potrošniku) po uspešno izvedenem nakupu oz. mu na drug način omogočil prevzem/koriščenje produkta,
– se uskladil z morebitnimi zunanjimi izvajalci glede koriščenja/izvedbe produktov, ki morda vključujejo udeležbo tretjih oseb (npr. voden ogled s turističnim vodičem),
– nudil gostu (kupcu) informacije oz. pravice, ki mu pripadajo kot potrošniku,
– pri poslovanju s potrošniki in drugem poslovanju na podlagi te pogodbe spoštoval vse zadevne predpise (npr. varstvo osebnih podatkov, varstvo potrošnikov, davčne predpise, predpise, ki urejajo trgovino, ipd.).

Splošne zaveze ponudnika

 

Ponudnik se s to pogodbo zaveže, da bo:

●        strokovno, kakovostno ponujal storitev,
●        naročniku nudil dostop do storitve po registraciji uporabniškega računa,
●        naročniku nudil osnovno svetovanje glede uporabe storitve ,
●        pravočasno izvedel morebitna dodatna dela, ki so izrecno dogovorjena,
●        obveščal o vseh okoliščinah, ki bi lahko bistveno vplivale na spremembo te pogodbe,
●        v kolikor to izrecno izhaja iz sodelovanja po sprejeti ponudbi:
–   pomagal ponudniku pri označevanju prostorov z informacijami, da so produkti spletne platforme na voljo za nakup (npr. pomoč pri posredovanju kreativ, QR kode, ipd.),
– se uskladil z morebitnimi zunanjimi izvajalci glede koriščenja/izvedbe produktov, ki morda vključujejo udeležbo tretjih oseb (npr. voden ogled s turističnim vodičem), kadar gre za produkt, ki ga preko storitve oglašuje oz. prodaja naročnik,
– pri poslovanju s potrošniki in drugem poslovanju na podlagi te pogodbe spoštoval vse zadevne predpise (npr. varstvo osebnih podatkov, varstvo potrošnikov, davčne predpise, predpise, ki urejajo trgovino, ipd.).

Razpoložljivost storitve in dovoljeni izpadi delovanja

 

Za dostop do uporabniškega vmesnika in uporabo storitve naročnik potrebuje lastno komunikacijsko sredstvo oziroma napravo z ustrezno strojno in programsko opremo, ki omogoča prenašanje, prikazovanje ter izmenjevanje podatkov in informacij preko interneta.

Odgovornost za pravilno delovanje, uporabo in zaščito lastnega komunikacijskega sredstva oziroma naprave (npr. varnost gesel, varnost poštnega predala, preko katerega si obiskovalec z uporabnikom izmenjuje ključna sporočila v zvezi s storitvijo, nalaganje posodobitev brskalnika in druge programske opreme, ipd.) je na strani naročnika.

Kljub vztrajnemu prizadevanju ponudnika, da bi možnost dostopa in delovanje storitve ponujal v pričakovani, varni, neovirani in pravilni obliki, lahko v smislu zadržanega delovanja in nezmožnosti dostopanja do storitve nastopijo izpadi, ki so zunaj vplivnega območja ponudnika in v zvezi s katerimi ponudnik ne prevzema odgovornosti.

Ponudnik  naročniku ne odgovarja za omejeno ali ukinjeno razpoložljivostjo storitve ter za morebitne posledice izpadov njenega delovanja. 

 • Narava storitve in odgovornost ter vloga ponudnika oz. naročnika

 • Spoštovanje predpisov s področja prodaje produktov preko spleta potrošnikom in drugih povezanih predpisov (npr. predpisov, ki urejajo davčne obveznosti, vodenja zalog, varstva osebnih podatkov, uresničevanje potrošniških pravic, ipd.) ter zahtev je samostojna obveznost ponudnika oz. naročnika, kadar ta nastopa kot prodajalec napram potrošniku.

  Ponudnik in naročnik drug drugemu ne odgovarjata v zvezi s kršitvijo pravil, ki urejajo prodajo produktov preko spleta in drugih povezanih predpisov v situacijah, kadar samostojno nastopata kot prodajalec produkta napram potrošniku.

  V zvezi z medsebojnim sodelovanjem po tej pogodbi in vsebini posamične ponudbe, posledično izhaja, da stranki druga drugi ne odgovarjata:

  ●  v zvezi s kvaliteto in splošno pravno skladnostjo produktov/prodaje/vnosov v storitev (tj. glede slik, besedil, opisov in drugih vsebin, ki jih sami vneseta v storitev in glede pravnih poslov, ki jih vsaka stranka samostojno vrši preko storitve),
  ●   za kvaliteto in dostavo/izvršitev produktov, kadar stranka sam sestavi oz. vnese lastne (ali tuje) produkte v storitev (npr. izvedbo vodenega ogleda, ipd.),
  ●   v zvezi z drugimi vidiki lastnega poslovanja, ki ga samostojno vrši vsaka stranka.

  Naročnik se zaveže, da bo točnost vsakega izpisa (npr. potrdila o prejetem naročilu, računa, ipd.), ki ga zanj generira storitev, vselej sam pregledal in sam ocenil njegovo ustreznost, legalnost in uporabljivost.

  Stranki sodelovanje po tej pogodbi razumeta kot obligacijo prizadevanja in ne kot obligacijo rezultata. Stranki druga drugi ne jamčita za poslovni uspeh, povečanje prodaje in druge morebitne komercialne ali drugačne rezultate, ki si jih morda nadejata kot plod njunega sodelovanja.

  Naročilo podpornih storitev

   
  Skladno s potrjeno ponudbo bo ponudnik naročniku nudil 2 brezplačne uri podpornih storitev (npr. tehnično podporo glede uporabe storitve) na mesec.

  Ponudnik lahko naročniku ponuja tudi dodatne plačljive podporne ali razvojne storitve zunaj obsega, ki je naveden v prejšnjem odstavku.

 • Dodatne podporne, oglaševalske ali razvojne storitve se izvajajo na podlagi pisnega naročila stranke, poslanega po elektronski ali klasični pošti na kontaktni naslov druge stranke.

 • Kadar bo to potrebno, bosta ponudnik in naročnik za izvedbo dodatnih storitev storitev sklenila samostojno pogodbo.

  Odgovornost in vloga naročnika

  Po registraciji uporabniškega računa naročnik jamči ponudniku:

  ●   da je oziroma bo pri dogovarjanju ob sklenitvi te pogodbe in kreiranju uporabniškega računa / dostopa do uporabniškega vmesnika ponudniku posredoval resnične podatke,
  ●    da bo storitev uporabljal za legalno in korektno poslovanje,
  ●   da pri uporabi storitve in predvsem pri prodaji produktov potrošnikom naročnik ne bo kršil področnih predpisov in avtorskih pravic oziroma intelektualnih pravic tretjih oseb,
  ●    da ima ustrezno registrirano dejavnost in vzpostavljen ustrezen način evidentiranja poslovnih dogodkov za uporabo storitve.

  Naročnik mora geslo svojega uporabniškega računa / dostop do administratorskega panela varovati s skrbnostjo dobrega gospodarja, ter tako, da vztrajno onemogočati, da bi uporabniško ime in geslo prišlo v posest nepooblaščenih oseb.

  Naročnik ne sme gesla prenesti na tretjo osebo (tj. osebo zunaj svojega podjetja) in ne sme dopuščati, da bi lahko tretje osebe za lastne poslovne ali zasebne namene uporabljale storitev.

  Vso škodo in vse nevarnosti, ki so posredno ali neposredno povezane z zlorabo, izgubo oz. odtujitvijo uporabniškega imena oz. gesla ali njenega dela, nosi naročnik sam.

  Za vsako zlorabo, izgubo oz. odtujitev uporabniškega imena oz. gesla, ki je pripisljiva naklepnemu ali malomarnemu ravnanju naročnika, in zaradi katere je ponudniku nastala škoda oziroma je zaradi tovrstnega ravnanja nastala škoda tretji osebi, ki lahko posledično zoper ponudnika vloži zahtevek, je naročnik ponudniku odškodninsko odgovoren po pravilih civilnega prava.

  Naročnik mora pri postavitvi, upravljanju in uporabi storitve vselej upoštevati predpise s področja varstva potrošnikov, varstva osebnih podatkov, varstva pravic industrijske lastnine, kakor tudi avtorskih in sorodnih pravic, in vseskozi zagotavljati, da se v povezavi s storitvijo uporabljajo materiali, besedila, gradiva in vsa druga vsebina, ki je prosta avtorskopravnih zahtevkov avtorjev oz. zahtevkov lastnikov industrijske lastnine oz. tretjih upravičenih oseb, oz. da so tovrstne vsebine ustrezno licencirane za uporabo s strani naročnika.

  Vsakršna raba storitve, ki ni v skladu s prejšnjim odstavkom, ni dovoljena.

  Prijava kršitev, sum zlorabe storitve in ukinitev dostopa do storitve

  Ponudnik si pridržuje pravico pregledovati vnose oz. izpise naročnika znotraj storitve in ima pravico odstraniti katerokoli vsebino (npr. produkt, opis, sliko, račun, ipd.), ki je v nasprotju z določili te pogodbe oz. je nezakonita. Ponudnik bo prav tako odstranil vsakršno vsebino na podlagi uradnega poziva javnega organa oz. tretje osebe, ki bo ustrezno izkazoval kršitev avtorske pravice oz. pravice industrijske lastnine, ali kršitev kakšne druge varovane pravice oziroma predpisa.

 • Uporaba storitve, ki ni v skladu s to pogodbo oziroma navodili ponudnika ter dobro poslovno prakso, se šteje za zlorabo storitve in je prepovedana.

  Za zlorabo storitve šteje zlasti:

  ●      povzročitev oz. poskus povzročitve škode znotraj storitve oziroma s pomočjo storitve;
  ●      branje sistemskih datotek storitve, tudi če so te dostopne;
  ●      oškodovanje oz. poskus oškodovanja uporabnikov ali ponudnika;
  ●      sum goljufije ali drugega nezakonitega dejanja;
  ●      uporaba  storitve za drugačen namen kot je določen s to pogodbo (npr. razstavljanje in ponovna lastna uporaba (ang. reverse engineering), ipd.;
  ●    prodaja produktov, ki so v nasprotju s predpisi Evropske Unije ter v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli;
  ●      tvorjenje in objava nasilnih, obrekljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali kakorkoli za javnost spornih vsebin;
  ●      prodaja produktov, ki bi lahko kakorkoli škodovale dobremu imenu in/ali finančni stabilnosti ponudnika.

  Ponudnik lahko zgoraj navedene kakor tudi druge zlorabe zazna sam, lahko pa je o njih obveščena s strani tretjih oseb oziroma pristojnih javnih organov.

  V primeru utemeljenega suma zlorabe ima ponudnik pravico, da nemudoma enostransko odstopi od te pogodbe in naročniku onemogoči nadaljnjo rabo storitve, za kar ponudnik ne bo odškodninsko ali drugače odgovoren naročniku.

  Pravice intelektualne lastnine

  Pravice intelektualne lastnine predstavljajo vsa izvorna koda, vse zbirke podatkov, funkcionalnosti, programska oprema, zasnove, besedila fotografije in grafike storitve, ki so nameščene na oziroma povezane s storitvijo, kakor tudi morebitne blagovne znamke in logotipi, ki so v lasti ponudnika ter njegovih povezanih družb oz. pod njegovim nadzorom ali so jima podeljene pod licenco in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah ter različnimi drugimi predpisi glede pravic intelektualne lastnine in nelojalne konkurence Republike Slovenije, ter morebiti tudi z drugimi mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah, intelektualni lastnini in morebitnimi mednarodnimi konvencijami.

  Ponudnik in njegove povezane družbe vselej ohranjata vse pravice intelektualne lastnine oziroma avtorske pravice na oz. v zvezi s storitvijo in jih s to pogodbo (oz. z dejanskim omogočanjem uporabe storitve naročniku) v nobeni meri ne prenašata na naročnika.

  Razen v primerih, ki so izrecno navedeni v tej pogodbi, se nobenega dela storitve in spletnega mesta na katerem storitev gostuje ne sme kopirati, razmnoževati, združevati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, javno prikazovati, reprogramirati, prevajati, prenašati, distribuirati, prodajati, licencirati ali kako drugače izkoriščati v kakršne koli komercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika, kar izrecno vključuje tudi kakršno koli izboljšavo, spremembo ali izpeljanko storitve, ki jo ponudnik da na voljo naročniku.
   
  Ponudnik ne prevzema kakršnekoli odgovornosti v zvezi z zahtevki, postopki, stroški, izdatki (vključno z dejanskimi pravnimi stroški, ki jih lahko zaračunajo odvetniki) in glede škode katere koli vrste, ki izhajajo iz dejanskega ali domnevnega zahtevka tretje osebe, v kolikor katerikoli podatki/vsebine/vnosi/izpisi, ki jih je naročnik namestil ali drugače uporabljal v zvezi s storitvijo, kršijo pravice te tretje osebe (vključno s pravicami intelektualne lastnine ponudnika ali pravicami intelektualne lastnine in zasebnosti tretjih oseb).

  Vse avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine na podatkih oz. vnosih, ki jih naročnik umesti v storitev za namene svojega koriščenja storitve po tej pogodbi ostanejo izključna last naročnika (oz. njegovih povezanih družb/partnerjev).  

 • Po registraciji uporabniškega računa naročnik na ponudnika ter povezan družbe prenaša po celem svetu veljavno, neizključno, v celoti plačano in nepreklicno licenco za shranjevanje in uporabo slikovnega gradiva, baz podatkov, logotipov, besedil in morebitnih drugih avtorskih pravic za namene za namene sodelovanja po tej pogodbi in nudenja storitve oziroma izvajanja ponudnikovih pravic in izpolnjevanja ponudnikovih obveznosti po tej pogodbi. Navedena licenca je s strani naročnika podeljena ponudniku za celotni čas trajanja te pogodbe.
   
  Po registraciji uporabniškega računa ponudnik na naročnika prenaša po celem svetu veljavno, neizključno, v celoti plačano, prenosljivo in nepreklicno licenco za komercialno uporabo, shranjevanje, kopiranje, spreminjanje, dajanje na voljo in prikazovanje vsebin storitve, ki so objektivno povezani s poslovanjem naročnika, v kolikor to poslovanje ne vključuje razvoja in druga ravnanj, ki so usmerjena k vzpostavitvi lastne storitve, ki bi lahko predstavljala konkurenco ponudniku. Navedena licenca je s strani ponudnika podeljena naročniku za celotni čas trajanja te pogodbe oz. za neomejen čas v primeru avtorskih del naročnika, ki po prekinitvi te pogodbe še vedno vključujejo izpise.

  Po izteku/prekinitvi te pogodbe bosta ponudnik in naročnik poskrbela, da se vse avtorske vsebine oz. vsebine, na katerih imata pravice intelektualne lastnine bodisi izbrišejo, bodisi odstranijo oz. vrnejo, v kolikor za njihovo hrambo oz. rabo ne obstajajo zgoraj navedene izjeme.

 • Izstavitev računa

 • Stranki bosta druga drugi izstavili račun v povezavi s sodelovanjem po tej pogodbi (tj. v zvezi z rabo storitve s strani naročnika), kot je natančneje določeno v priloženi ponudbi.

 • Vsaka stranka je dolžan račun plačati v roku, ki je naveden na računu, sicer se ta pogodba lahko šteje za razvezano, pogodbi zvesta stranka pa lahko od druge stranke terja nastalo škodo oz. izpadli dohodek.

Stranko ne bremenijo nobeni dodatni stroški, kot na primer stroški gostovanja, potni in ostali materialni stroški, v kolikor se stranki nista dogovorili drugače.

Varovanje zaupnih vsebin

Za zaupne vsebine, ki imajo naravo poslovne skrivnosti, se za namene te pogodbe štejejo vsi vnosi in izpisi ter vse ostale poslovne skrivnost oziroma zaupne informacije, ki si jih za namene nudenja in delovanja storitve izmenjata ponudnik in naročnik (npr. osebni podatki, tržne informacije, tehnični podatki, strategije, podatki, ki se nanašajo na naročnikove stranke oziroma poslovne partnerje, ceniki, katalogi produktov, ipd.), in so lahko v kakršnikoli obliki in posredovane na kakršenkoli način (npr. ustno, pisno, grafično ali v drugi otipljivi obliki).

Ponudnik in naročnik bosta vse zaupne vsebine iz prvega odstavka tega člena trajno varovala kot poslovno skrivnost in jih brez predhodnega pisnega dovoljenja nasprotne stranke ne bosta posredovala tretjim osebam.

Obdelava osebnih podatkov v okviru poslovnega sodelovanja

Za namene, ko bo v okviru sodelovanja po tej pogodbi prišlo obdelovanja osebnih podatkov s strani ponudnika v imenu naročnika sta stranki sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov v skladu z 28. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR), ki jo naročnik potrdi ob registraciji uporabniškega računa.

Narava poslovnega razmerja, eksluzivnost in konflikt interesov

Ponudnik vselej ravna kot dober strokovnjak in v interesu naročnika.

Ponudnik naročniku nudi storitev na ne-ekskluzivni osnovi in jo lahko po lastni presoji in brez nadomestila za naročnika ponuja tudi drugim pravnim osebam v oz. zunaj Slovenije.

Referenca

Razen v primeru drugačnega navodila naročnika, se naročnik strinja s tem, da lahko ponudnik v promocijskih materialih in na lastnih spletnih straneh vključi kratko navedbo imena in umestitev logotipa naročnika v povezavi z njegovo rabo storitve.

Prenehanje in odpoved pogodbe

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka od pogodbenih strank lahko pisno odpove (kar vključuje tudi zaprtje računa preko uporabniškega vmesnika Expar platforme) to pogodbo s 30-dnevnim odpovednim rokom, oziroma v drugem času, ki je usklajen med strankama. Obvestilo o odpovedi pogodbe mora biti drugi stranki posredovano v pisni obliki preko elektronske pošte, ki je posredovana na naslove, ki so navedeni v glavi te pogodbe. Pred prenehanjem pogodbe se morata pogodbeni stranki dogovoriti o načinu izpolnitve morebitnih neporavnanih obveznosti in zaključku nedokončanih del.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, lahko vsaka od pogodbenih strank v skladu z zakonom takoj odstopi od pogodbe, če druga pogodbena stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti ali huje krši določila te pogodbe, in take kršitve oziroma situacije ne odpravi niti po dodatnem primernem roku za izpolnitev, oziroma roku za odpravo kršitev. Pogodbena stranka, ki od pogodbe enostransko odstopa iz zgoraj navedenega razloga, bo nasprotno pogodbeno stranko o tem prav tako obvestila pisno s priporočeno oziroma elektronsko pošto.

V primeru prenehanja sodelovanja in razvezi te pogodbe ima ponudnik pravico, da naročniku izstavi račun v višini, ki odraža plačilo storitve za tekoči mesec uporabe (t.j. z izvedbo obračuna do dne prejema obvestila o odstopu od pogodbe), naročnik pa lahko od ponudnik terja plačilo vseh nakazil v zvezi z nakupi produktov oziroma provizij, ki mu jih ta morda dolguje po tej pogodbi.

Prenehanje pravice do uporabe in odstop od pogodbe

Neglede na nadpisano, pa si družba vselej pridržuje pravico da odstopi od pogodbe in naročniku ukine njegov uporabniški račun, v kolikor bi podstran produkta, naročnikova vsebina ali sama prodaja produktov kršila določila teh Splošnih pogojev oziroma v kolikor v zvezi s tem prejme poziv pristojnega organa, oziroma utemeljen poziv prizadete tretje osebe.

Družba v zvezi z nadpisano ukinitvijo uporabniškega računa in odstopom od pogodbe naročniku oziroma tretji osebi ne odgovarja za škodo, ki bi naročniku oziroma tretji osebi s tem morda nastala.

V primeru ukinitve uporabniškega računa, bo družba skladno s sklenjeno »Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov« shranjevala podatke zadevnega naročnika še 30 dni od dneva ukinitve, nato pa jih izbrisala.

Reševanje sporov in odškodninska odgovornost

Če bo katerakoli stranka ravnala v nasprotju s to pogodbo ali v nasprotju z interesi druge stranke, ima prizadeta stranka pravico do povračila stroškov oziroma nastale škode.

Pogodbeni stranki bosta vse spore in morebitne nesporazume v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno in po mirni poti. V primeru, da se pogodbeni stranki ne bosta sporazumeli, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev in arhiv preteklih splošnih pogojev:

Te Splošni pogoji začnejo veljati na dan 12. 2. 2024.